Agrarisch bedrijfsleven investeert geld en tijd in nieuwe opleiding

Geschreven voor Aeres Emmeloord, publicatie in magazine BAN.

In het schooljaar 2018 – 2019 start de nieuwe opleiding Plant en Business bij Aeres MBO Emmeloord. In nauwe samenwerking met het brede agrarisch bedrijfsleven is het gelukt om een opleiding te ontwikkelen die aansluit bij de vragen uit de praktijk. Sterker nog, de opleiding is deels ván het agrarisch bedrijfsleven De nieuwe opleiding maakt een brede uitstroom mogelijk en vervangt de huidige akkerbouwopleiding. Die is specifiek gericht op bedrijfsopvolging: jongens en meiden die thuis het agrarisch bedrijf overnemen. De nieuwe opleiding kent maar liefst 5 uitstroomrichtingen, waaronder bedrijfsopvolging. De huidige akkerbouwopleiding van Aeres Emmeloord is de grootste in Nederland en heeft een goede reputatie, zelfs uit Zeeland en Brabant komen elk jaar nieuwe studenten om in Emmeloord de opleiding te volgen. De urgentie om de opleiding aan te passen kwam dan ook vooral vanuit het bedrijfsleven en Agrofoodcluster.

Urgentie vanuit bedrijfsleven

Aeres is partner in het Agrofoodcluster, een landelijk opererend cluster, opgezet en gefinancierd door bedrijven en organisaties uit de open teelt. Veelvuldig komt het onderwerp goed en gekwalificeerd personeel op tafel, het vinden van de juiste mensen is een toenemend probleem. Het groene mbo onderwijs in Noordoostpolder had hier lange tijd geen passend antwoord op. De opleiding richtte zich tenslotte alleen op de bedrijfsopvolgers. Met deze nieuwe opleiding is er wel een antwoord. Uniek hierbij is dat het bedrijfsleven niet langer vanaf de tribune toekijkt maar deelnemer is aan het spel en invloed heeft op het onderwijsaanbod. Maar liefst 14 bedrijven uit het Agrofoodcluster dragen bij aan de nieuwe opleiding: in geld, tijd en materiaal. De financiering van de opleiding komt voor 1/3 uit het bedrijfsleven met daarbij de toezegging om voor de komende 4 jaar elk jaar 100 uur te investeren per bedrijf. Het is voor onderwijsontwikkeling van grote waarde dat het bedrijfsleven op deze manier de urgentie onderstreept.

Learning by doing

In de driejarige opleiding lopen binnen- en buitenwereld door elkaar heen. De student is volop aanwezig in de bedrijven. En naast de student maakt ook de docent kennis met de innovaties in de praktijk. De praktijk maakt op hun beurt kennis met de studenten en de inhoud van het onderwijs. Binnen Aeres Emmeloord is er veel ruimte voor talentontwikkeling en ontwikkelen van vaardigheden en houding. Denk aan alertheid, creativiteit, netwerken en communicatie. Door in te zetten op dat waar de student goed in is en interesse voor heeft creëert de school eigenaarschap onder de studenten. In een meester-gezelconcept trekt een groepje leerlingen voor langere tijd op met een medewerker van een bedrijf om samen een kennisopdracht te realiseren: Learning by doing. Dit gaat een stap verder dan de gebruikelijke stages. De wisselwerking is cruciaal voor verdere ontwikkeling van het onderwijs, de student én het bedrijfsleven.

Constructiever overleg

Een student start in het eerste jaar met een brede oriëntatie: thema’s zoals handel, veredeling, advisering, plantenteelt en bedrijfskunde komen aan bod. Eind tweede jaar kiest de student een uitstroomrichting. Daarbij zijn er vijf opties: Teelt & ondernemerschap, Commercie, handel & verwerking, Kwaliteit & innovatie, Plantgezondheid & advies en Techniek & mechanisatie. Het derde jaar staat volledig in het teken van de gekozen richting. Resultaat is nu al merkbaar, het bedrijfsleven voelt zich eigenaar en dat maakt de gesprekken aan tafel bij Agrofoodcluster anders en constructiever. En ook in de melkveehouderijsector heeft men al aangegeven een opleiding Melkvee&Business wel te zien zitten. Kansen genoeg dus voor groen onderwijs in Noordoostpolder.